Obytná čtvrť Dvorce

Urbanistický soutěžní workshop na novou obytnou čtvrť na území bývalých kasáren v Táboře

Prezentace pro zájemce o výstavbu ___ 21. června 2023

Město Tábor zve odbornou veřejnost na prezentaci záměru výstavby nové čtvrti Dvorce. Akce se uskuteční v táborské Galerii U Radnice (ulice Martínky Húsky, Staré město) ve středu 21. června 2023 ve 14.30 hodin. Je určena pro zájemce o výstavbu – developery, investory a družstva. Město jako vlastník pozemků v bývalých kasárnách vybralo na základě architektonické soutěže urbanistický návrh, dokončilo územní studii a nechalo zpracovat ekonomickou a obchodní strategii. Zástupci vlastníka a další odborníci představí podrobné parametry zástavby, bilance území a předpokládaný časový harmonogram budoucí výstavby. Na dotazy budou odpovídat starosta města Štěpán Pavlík, vedoucí Kanceláře architekta města Tábor Kateřina Čechová, architektka územní studie Jana Moravcová (NormA architekti) a zpracovatel ekonomického posouzení návrhu Tomáš Ctibor (4ct). Na akci se prosím registrujte zde

Územní studie - k nahlédnutí zde

Setkání s veřejností a diskuze ___ 7. června 2023

plakát V přípravě nové čtvrti Dvorce se město posunulo zase o krok dále. Návrh z architektonické soutěže rozpracoval tým pod taktovkou NormA architekti do podoby územní studie, která je nyní k nahlédnutí na webu města. Ekonomický model rozvoje území vymysleli specialisté z kanceláře 4ct a koordinaci dalších kroků převzala Kancelář architekta města. Veřejné představení dalšího postupu a panelová diskuse, ve které bude prostor se zeptat na vše, co vás zajímá, se bude konat 7. června 2023 od 17 hodin v jídelně ZŠ Zborovská na Pražském sídlišti.

Srdečně zveme!

Kancelář architekta města Tábor

Příprava obytné čtvrti Dvorce ___ březen 2022

Plánování nové čtvrti Dvorce dostává přesnější obrysy a kromě urbanismu se aktuálně věnujeme proveditelnosti celého návrhu. Přizvali jsme ke spolupráci mezioborový tým 4ct, který pod taktovkou Tomáše Ctibora pro město zajišťuje potřebnou procesní a ekonomickou část. Jejich úkolem je zpracovat tržní analýzu, posoudit rizika a připravit propočty, ze kterých vyplyne obchodní a finanční model v několika variantách. Ten následně projedná vedení města a celý proces vyústí ve zpracování finální strategie rozvoje území a stanovení pravidel pro výběr investorů. Rozhodne se tak o tom, které části projektu postaví město nebo soukromý investor a jak bude nastavena vzájemná spolupráce. Pokud vše půjde podle plánu, v září 2022 budeme mít v ruce „jízdní řád“ s jasnými pokyny, podle kterých budeme postupovat příští volební období.

V rámci územní studie Dvorců nyní dokončujeme projednání s dotčenými orgány a odbory města a ladíme připomínky k danému řešení. Ekonomové z 4CT a Norma architekti pracují ve vzájemné kooperaci a prověřují, zda nastavená pravidla pro budoucí stavby jsou finančně udržitelná a realizovatelná. Vše vyústí v přesné pokyny pro dopracování studie a ta bude následně sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

Město taktéž vstoupilo do jednání se zástupci armády, jejíž pozemek výstrojního skladu se nachází uprostřed nové čtvrti a ovlivňuje budoucí podobu ulice Kyjevská. Na společném jednání došlo k rámcové dohodě na řešení veřejného prostoru a budeme dále koordinovat konkrétní kroky vedoucí k potřebné pozemkové směně. Pokud vše schválí příslušné orgány, budeme moci rozšířit Kyjevskou ulici o potřebná parkovací místa, prodloužit alej stromů a vytvořit přívětivý prostor pro pěší i cyklisty.

Rýsuje se nová čtvrť ___ září 2021

V průběhu prázdnin začal vítězný tým urbanistické soutěže pracovat na podrobné územní studii. Vize architektů se tak nyní proměňují v jasně daná pravidla, která na dlouhá léta dopředu určí, jak se bude v místě stavět. Stanoví výškovou hladinu nové zástavby, načrtnou parcelaci a umístění domů na pozemcích. Na základě výpočtů získá přesnější obrysy i systém modrozelené infrastruktury, tedy pásy stromových výsadeb a plochy pro retenci dešťové vody. Budou podrobně řešeny ekonomické aspekty výstavby, její etapizace a zapojení soukromých developerů. Po roce od vyhlášení soutěže Vás tak srdečně zveme na prezentaci, kde se seznámíte s celým návrhem pro Dvorce a my si vyslechneme vaše připomínky a komentáře. Setkání se uskuteční ve středu 29.9.2021 od 17 hodin v sále Milenia. Tým ´Norma architekti´ vám představí aktuální rozpracovanou studii a společně u kulatých stolů budeme diskutovat nad konkrétními detaily. Těšíme se na setkání nad urbanistickými plány budoucí čtvrti.

Soutěžní workshop

Město Tábor vyhlašuje urbanistickou soutěž na novou obytnou čtvrť na území bývalých kasáren Jana Žižky. Tato lokalita je svou polohou a rozsahem unikátní pro rozvoj města, proto jsou na její budoucí podobu kladeny patřičné nároky a důležitost. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější urbanistické řešení, které splní široké požadavky města na bydlení, služby a občanskou vybavenost, to vše s ohledem na udržitelný rozvoj a současné trendy v revitalizaci brownfields. Výsledkem bude navazující územní studie, která městu umožní realizovat postupný rozvoj čtvrti a zajistí jednotný a koordinovaný způsob budoucí zástavby.


"Oblast bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře má svůj historický příběh. K prostranství s dosavadním vojenským využitím z jedné strany přiléhá významný památník popraveným v období heydrichiády s navazujícím parkem a zimním stadionem, z další strany vyrostlo sídliště, z jiné zůstal vojenský areál. Směrem k historickému centru překračujeme frekventovanou komunikaci Kpt. Jaroše a sestoupíme do Tismenického údolí. Je odtud všude blízko – do obchodu, na náměstí, do přírody, na sportoviště, k nemocnici. Pravidelná obdélníková plocha byla nedávno vysvobozena ze zátěže nefunkčními budovami a panelovými komunikacemi. Vznikl nově ozeleněný prostor, který svou atraktivní polohou vybízí k zastavění. Abychom si z pozice vedení města dali záležet a snažili se neopomenout žádný detail, zvolili jsme procesně nejotevřenější formu soutěže, urbanistický workshop se vstupy specialistů i veřejnosti. Věříme, že koncepčním řešením celého území dospějeme k životaschopnému a realizovatelnému návrhu nové čtvrti. Městské části, která kromě logické symbiózy svých funkcí nebude postrádat ani ducha místa, svou jedinečnou identitu. Bude prostorem, kde se lidé rádi usadí. " Štěpán Pavlík, starosta města

Území bývalých kasáren Jana Žižky

Lokalita prošla vývojem od roku 2006, kdy město Tábor získalo plochu bývalých kasáren Jana Žižky bezúplatným převodem. Mezi roky 2008-2015 měla území ve správě developerská společnost, vzešlá z výběrového řízení, která na místě provedla velkou část demoličních prací a zrekonstruovala bytový dům. Následně území převzalo zpět město Tábor a postupně připravuje jeho rozvoj za předpokladu investování veřejných prostranství a infrastruktury. V roce 2020 byly provedeny zbývající demolice, plocha byla upravena a částečně zpřístupněna veřejnosti. Nyní lze projít z parku u popraviště novou pěší cestou na Náchodské sídliště a v místě je dočasně umístěn i výběh pro psy.

1. cena: DVORCE - Nový domov pro činorodé Tábořany

NORMA+SPORADICAL+STEINER A MALÍKOVÁ

Jasná a silná vize parku jako ústředního motivu nové čtvrti v kombinaci s hustou zástavbou území. Čtyřpodlažní viladomy, koncentrované městské domy (townhouse), vyšší bytovky a nájemní pavlačový dům, který uzavírá park před zimním stadionem. Vstup do nové čtvrti náměstím na křižovatce ulic Kyjevská a Kapitána Jaroše. Respekt k významu a pozici památníku. Modrozelený pás plynule navazující na Tismenické údolí. Obnovení stopy původního potoka, nová vodní nádrž a přeměna v krajinný park přírodního charakteru. Až 2000 obyvatel a nový domov pro činorodé Tábořany.

principy

Území je rozděleno na čtyři pásma. KYJEVSKÁ Rozšířením profilu a doplněním o zeleň, cyklopruhy a předzahrádky, se z ulice Kyjevské stává živá městská ulice - páteřní osa nové čtvrti. ZÁSTAVBA Pásmo nové zástavby je na ni napojeno svou východní hranou. S ohledem na vyvážený poměr soukromých/veřejných a zastavěných/nezastavěných ploch je navržena zhuštěná zástavba pohybující se mezi blokovým a rostlým typem zástavby. Vznikají čtyři celky s různými charaktery prostředí. STÁVAJÍCÍ PARK Pásmo stávajícího městského parku se zimním stadionem je důležitou rekreační plochou města. Vzhledem k přílivu nových obyvatel, považujeme za nezbytné doplnění parku o novou plochu zeleně celoměstského významu. AKTIVNÍ PARK Nově vzniklý pás pro aktivní trávení volného času je přechodem mezi stávajícím parkem a novou zástavbou. Vytváří osu ke sportovnímu areálu u zimního stadionu a doplňuje jej o dětská hřiště, hřiště pro psy, sportoviště nebo komunitní zahradu se skleníkem.

zástavba

V severní části území je navrženo koncentrovanější intimní bydlení v townhouses s vlastními zahradami a zázemím. Směrem do ulice Kyjevské vytváří pevnou linii parteru s provozovnami, dílnami a ateliéry. Soukromé předzahrádky umožňují rozvoj dle potřeb uživatelů. V centrální části území, na hraně městského parku, jsou umístěny čtyřpodlažní viladomy. Na jihu území, směrem k centru města a vzhledem k terénu klesajícímu k Tismenickému potoku, jsou navrženy vyšší pětipodlažní bytové domy městského charakteru. Jako předěl mezi současným parkem a zimním stadionem je navržen městský nájemní pavlačový dům. Regulativ absolutní výšky zástavby (max. čtyři/pět podlaží) a 50% zastavěnost pozemků. Výjimka z odstupových vzdáleností (možnost stavět na hraně pozemku), parkování na terénu a pronajímatelný parter. Různorodá skladba bytů rozličných standardů, byty k prodeji i nájemní bydlení. Místo pro práci, bydlení i rekreaci - město krátkých vzdáleností (snížení mobility).

krajina

Stávající park funguje v návrhu i ve své současné podobě. V širším kontextu nastiňujeme vizi rozvoje parku v dlouhodobém horizontu obnovou historické stopy potoka. V parku je obnovena modelace terénu a je přeměněn v krajinný park přírodního charakteru. Druhý cíp historického zeleného údolí je v návrhu parafrázován alejí podél ulice Kyjevská a stromy stíněným náměstím v jihovýchodní části území. Prostupnost území pro pěší a cyklisty směrem ven z města po obnovených polních cestách.

veřejná prostranství, vybavenost

Nová čtvrť – aktivní místo setkávání. Komunitní dům na náměstí v jihovýchodním rohu území (mezigenerační výměna, spolky, hudba, subkultura). Kreativní a mladou složkou nové čtvrti je soukromá vysoká a mateřská škola na severu území s předprostorem školy. Pronajímatelné ateliéry – kanceláře, dílny, kavárny, služby, ateliéry, lékaři, studia. Bydlení pro studenty a učitele.

modrozelená infrastruktura

Dešťová voda z veřejných prostranství a střech městských domů, včetně stadionu, je svedena do aktivního parku. Vsakovací průlehy, retenční příkopy, parkovací stání s retenčními rýhami, akumulační nádrže pro závlahu zeleně v komunitních zahradách. Nově vytvořený potok navazuje na původní vodoteč a svádí přebytečnou dešťovou vodu do retenční nádrže v jižní části území. Nádrž je součástí veřejné zeleně - slouží k rekreaci, pozitivně ovlivňuje okolní klima a vytváří podmínky pro život rostlin a živočichů, biodiverzitu.

doprava

Navrhovaná zástavba je obsloužena z ulice Kyjevské. Vzhledem k nově navrhovaným kapacitám je upravena křižovatka ulic Kyjevská a Kpt. Jaroše na kruhový objezd. Parkování podél ulice Kyjevské je navrženo jako návštěvnické a pro potřeby provozoven. Parkování rezidentů je řešeno na vlastních pozemcích. Parkoviště za pavlačovým domem slouží pro potřeby sportovního areálu. V příčném směru není území průjezdné, dopravní řešení těží z dostatečných kapacit přilehlých komunikací. Může tak být uvnitř bezpečně a příjemně užívané pěšími.

autorský tým:

 • Architekti: NORMA ARCHITEKTI Jana Moravcová, Tomáš Gelien, Ludmila Haluzíková, Vanda Kotková, SPORADICAL Veronika Sávová
 • Krajinářští architekti: STEINER A MALÍKOVÁ Pavlína Malíková, Aleš Steiner
 • Humánní geografie: PriF UK v Bratislavě Slavomír Ondoš
 • Modrozelená infrastruktura: JVPROJEKTVH Jiří Vítek
 • Dopravní řešení: SINPPS Jan Božovský
 • Ekonomie: 4CT Jaroslav Dědič, Kateřina Kovaříková, Angelika Pruchová, Martin Skalický
 • Vizuální identita: Kateřina Koňata Dolejšová
 • Vizualizace: Ondřej Teplý

2. cena: Nové Dvorce: lokalita mnoha tváří

UNIT architekti

Cílem je plnohodnotná obytná čtvrť „tak akorát“: rozmanité i přehledné místo, které se umí proměňovat, kde lze pracovat ale především, kde chce každý žít. Navrhujeme Nové Dvorce jako obytnou čtvrť KRÁSNOU, POHODOVOU i MODELOVOU

KRÁSNÉ NOVÉ DVORCE

Nová městská lokalita v sobě zahrnuje základní kvality soudobého bydlení – dostupnost přírodních prvků i vybavenosti, respekt ke kontextu místa, propracovanou škálu venkovních prostorů s důrazem na kvalitu veřejných prostranství jako hlavního nositele charakteru i organizace území.

zásady:

 • obnovení původních či nalezení nových městských a krajinných propojení
 • respekt k existujícím hodnotám vč. integrace stop plánovacích i společenských traumat minulosti
 • vytvoření čitelné organizace území zahrnující bohatou škálu prostranství, rozhraní i zástavby

POHODOVÉ NOVÉ DVORCE

Podmínkou sociálně rozmanité čtvrti je typologická diversita. Město jako hlavní organizátor výstavby proto potřebuje koncentrovat investiční aktivity rozličných partnerů. Návrh integruje různé stavební typologie do harmonického celku.

zásady:

 • integrace typologií naplňující potřeby různých skupiny obyvatel i odlišných forem stavebníků
 • přehledná organizace území umožňující efektivní výstavbu při naplnění individuálních potřeb obyvatel i stavebníků
 • etapizace výstavby umožňující flexibilně reagovat na vývoj potřeb

MODEL OBYTNÝCH ČTVRTÍ

Lokalitu Dvorce v Táboře lze chápat jako příležitost, jak město, může přispět do širšího dialogu o směřování českých regionálních center. Důraz je kladen na příjemné, upravené a přírodě blízké prostředí, možnost skrze zklidnění životního tempa rozvíjet rodinné i sousedské aktivity, ale i na přiměřené snížení ekonomické náročnosti výstavby.

Návaznosti okolí a uspořádání veřejných prostranství.

a) síť rekreačních vazeb Poloha místa jej předurčuje k propojení významných táborských přírodních a rekreačních fenoménů: údolí Tismenického potoka, vycházkové trasy okolo Jordánu, krajinou směrem na sever i severozápad k táborskému letišti. Spolu s navazujícím parkem U popraviště tak nová čtvrť nabídne výjimečnou dostupnost různých forem rekreace jak místním, tak obyvatelům ostatních lokalit pražského předměstí a zlepší průchodnost rekreačních tras celého města.

b) napojení a prostupnost Organizace bloků prostranství vychází z rastru optimálního pro daný typ zástavby, ale modifikuje dle napojení a návazností veřejných prostranství. Ta zajišťují základní orientaci v území, propojují lokalitu s okolím a navazují na existující i nově nalezená spojení. Zástavba lokality tak těží z bezprostřední blízkosti rekreační, občanské i obchodní vybavenosti, z nichž mnohé mají čtvrťový či celoměstský charakter.

c) lokality a náměstí Základem návrhu veřejných prostranství je společenská osa lokality se třemi pobytovými prostory a celočtvrťové prostranství – městská pláň u stadiónu. Tyto dva hlavní fenomény jsou doplněny menšími náměstími při obou koncích Kyjevské ulice akcentujícími vstupy do lokality a čtvťovými či městskými spojkami pěšího a cyklistického pohybu. Pobytová veřejná prostranství společenského charakteru jsou doplněna službami v parteru.

Proces organizace výstavby

Kvalitní příprava území je dlouhodobý proces zatížený úvodní nejistotou i časovými prodlevami. Návrh pomáhá městu hrát roli iniciátora garantujícího kvalitní výsledek:

 • soustředěním různých typů bytových investice do jedné lokality urychluje realizaci a zvyšuje její sociální rozmanitost
 • jednoduchá, srozumitelná regulace zjednodušuje povolovací procesy a zvyšuje koordinovanost i kvalitu výstavby
 • rozložení výstavby do pěti vnitřně flexibilních etap umožňuje rozložit investice a reagovat na vývoj

Autorský tým

UNIT architekti: prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Lukáš Havelka, Ing. arch. Markéta Němcová, Ing. arch. Adam Jeřábek

Spolupráce

 • Krajinné řešení: Dipl. Ing. Eva Němcová Pr Larch
 • Dopravní řešení: Ing. Květoslav Syrový
 • Městské inženýrství: Ing. Petr Hrdlička
 • Development: Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D.

3. cena: Třiarchitekti - Michal Fišer a David Mareš

Přehledná struktura stavebních bloků vymezuje mozaiku veřejných prostranství vstřícných pro pěší a cyklisty, na kterých je automobilová doprava omezena na nezbytné minimum. Čtvrť bude prostřednictvím zelené páteře, tvořící novodobé cardo – decumanus, propojovat Náchodské a Pražské sídliště, díky čemuž vznikne nová, dobře prostupná část města. Naším cílem není navrhovat konkrétní domy, ale definovat rozhraní veřejných prostranství a stavebních bloků a stanovit podmínky pro jejich zástavbu.

Zelená promenáda a Náměstí

Hlavní veřejná prostranství, na která bude díky koncentraci služeb soustředěn veřejný život. Promenáda je charakteristická středním pásem bohatě osázeným vegetací. Automobilová doprava je kromě zásobování a IZS vyloučena.

Obslužné ulice

Běžná automobilová doprava je vedena v obslužných ulicích se stromořadím a podélným parkováním.

Kyjevská

Po obou stranách Kyjevské je navržen sdružený chodník pro pěší a cyklisty, na straně řešeného území je za pásem kolmého parkování prodlouženo lipové stromořadí.

Park u popraviště a památník odboje

Park je rozšířen až na hranu nové zástavby. Promenáda v severní části bude tvořit jeho nejrušnější část a současně hlavní nástup do parku. Přechod do krajinářské části parku navrhujeme pomocí jemně odstupňovaného rozhraní. Památník odboje se díky rozšíření parku stává součástí nové čtvrti i každodenního života jejích obyvatel.

Rozhraní mezi parkem a zástavbou

Na rozhraní parku a zástavby je pás, jehož podoba a náplň bude určena prostřednictvím komunitního plánování.

Zimní stadion

Potřebu nové ledové plochy i vybavenost parku, která dnes chybí, navrhujeme vyřešit přístavbou k jižní straně zimního stadionu. Díky tomu je možné na východní straně stadionu ponechat nezastavěný manipulační dvůr, oddělený od parku zdí.

Regulace zástavby

Zástavba je vymezena do 12ti bloků, které lze dále členit na menší pozemky, případně podružné veřejné prosto­ry dle výsledného stavebního programu a formy zástavby.

Velikost bloků je stanovena tak, aby umožnila různorodý způsob zástavby. Jsou tedy vytvořeny podmínky pro typologickou rozmanitost nabídky bydlení, která povede k rozmanitosti sociální.

Kontakt

Ing. arch. Iveta Čierna

organizátor a sekretář soutěže, iveta@cierna.cz, tel. 723 921 119